METODIKA

Slib, zákon a hymna

 

 

SKAUTSKÝ SLIB

SLIBUJI NA SVOU ČEST JAK DOVEDU NEJLÉPE: 

SLOUŽIT NEJVYŠŠÍ PRAVDĚ A LÁSCE  VĚRNĚ V KAŽDÉ DOBĚ

PLNIT POVINNOSTI VLASTNÍ A ZACHOVÁVAT ZÁKONY 

DUŠÍ I TĚLEM BÝT PŘIPRAVEN POMÁHAT VLASTI I BLÍŽNÍM 

TAK SLIBUJI        

 

SKAUTSKÝ ZÁKON

1)      Skaut je pravdomluvný

2)      Skaut je věrný a oddaný

3)      Skaut je prospěšný a pomáhá jiným

4)      Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta

5)      Skaut je zdvořilý

6)      Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských

7)      Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců

8)      Skaut je veselé mysli

9)      Skaut je hospodárný

    10)       Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích

 

SKAUSTKÉ HESLO

 BUĎ PŘIPRAVEN

 

SKAUSTKÁ HYMNA

Hudba: Karel Kovařovic

Slova:  F. S. Procházka

 

JŮNÁCI VZHŮRU VOLÁ DEN, LUH KVĚTEM KÝVÁ OROSEN.

SLUNÍČKO BLANKYTEM PÍLÍ PŘED NÁMI POUŤ VEDE K CÍLI.

JUNÁCI VZHŮRU VOLÁ DEN

JUNÁCI VZHŮRU VOLÁ DEN! 

 

JŮNÁCI VZHÚRU VOLÁ DEN BUĎ PŘIPRAVEN, BUĎ PŘIPRAVEN!

V OBRANĚ DOBRA A KRÁSY DOŽIJEŠ VLASTI SVÉ SPÁSY.

JUNÁCI VZHŮRU VOLÁ DEN

BUĎ PŘIPRAVEN, BUĎ PŘIPRAVEN!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Struktura skautingu a věkové kategorie

 

STRUKTURA SKAUTINGU

 •  SKAUT
 •  SKAUTSKÁ DRUŽINA (5-8 členů vedená rádcem)
 • SKAUTSKÝ ODDÍL (složen nejméně z 12 mladších členů tzn. 2 družiny a 1 činovníka staršího 18 let)
 • STŘEDISKO (základní organizační jednotka z právní subjektivitou, skládá se nejméně ze 3 oddílů, středisko vede volená středisková rada)
 • OKRES (v čele stojí okresní rada junáka - ORJ)
 •  ÚSTŘEDÍ JUNÁKA (v čele s ústřední radou ,náčelnictvem dívčího kmene, chlapeckého kmene a kmene dospělých)

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE

WOSM (THE WORLD ORGANIZATION OF SCOUT MOVEMENT) sídlí v Ženevě a sdružuje národní organizace.Patří sem náš chlapecký kmen.

WAGGGS (THE WORLD ASSOCIATION OF GIRL GUIDES AND GIRL SCOUTS) sídlí v Londýně, světová organizace skautek a patří sem náš dívčí kmen.

IFOFSAG (INTERNATIONAL FELLOWSHIP OF FORMER SCOUTS AND GUIDES) mezinárodní svaz bývalých skautů a skautek založen v rove 1953 a sdružuje muže a ženy z celého světa,kteří prošli skautskou výchovou a chtějí udržovat přátelské spojení.Patří sem náš kmen dospělých.

 VĚKOVÉ STUPNĚ

 SVĚTLUŠKA,VLČE           - VĚKOVÁ KATEGORIE 6-11 LET

SKAUTKA,SKAUT              - VĚKOVÁ KATEGORIE 11-15 LET

ROVEŘI                             - OD 15 LET VÝŠE

OLDSKAUTI                       - DOSPĚLÍ ČLENOVE SKAUTSKÉ ORGANIZACE

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Družinový systém

 

 • je jedním ze základních prvků skautské výchovy
 • je originální skautskou výchovnou jednotkou
 • spočívá v organizaci oddílu v malé skupinky (6-8 dětí), které si dělají vlastní program (VO určuje rámec, vlastní realizace je na rádci (rádce= jeden z dětí, většinou nejzkušenější, ostatní ho uznávají, sami si ho mohou zvolit)

2 výrazné rysy:

    1.    „pravidlo přenášení odpovědnosti“: Vedoucí pomáhá rádcům, ale ti si tvoří vlastní program → odpovědnost, pocit důležitosti, vedoucí má víc času pro oddíl.práci důležitá věc:

 • oddíl. rady
 • řešení problémů
 • inspirace rádců, motivace
 • seznámení s plánem,…

    2.    „vrstevnické vedení“: Členové družiny na sebe vzájemně působí (jak pozitivně, tak ale i negativně!), učí se od sebe - starší pomáhají mladším (je to i v pozdravu ) Družina Teď jen pár poznámek, spíše možná asociací…

 • družina = tým, parta
 •  přirozené společenství podobně starých dětí
 • tak akorát veliká pro utváření vztahů
 • pocit zázemí, jistoty
 •  děti (členové a rádci) si vzájemně, tak nějak mimochodem, předávají zkušenosti
 • jelikož dětí není moc, my, jako vedoucí či rádci, můžeme děti dobře poznat, víme, v čem jsou
 • dobré a podle toho můžem přizpůsobit program→ můžeme podporovat jejich sebevědomí,
 •  motivovat je, rozvíjet jejich osobnost,…
 • skrze jednotlivce můžeme ovlivnit celou družinku, která funguje jako tým
 • „hierarchie“ – rádce, podrádce, členové….

Stmelenost družiny podporujeme akcemi (jak jednodenní, tak i víkendové, ale občas stačí i kino,…)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skautská výchovná metodika

 

Skautská metoda je soustava vzájemně provázaných prvků, kterou používáme při své činnosti. Soustava, která pomocí výchovy i sebevýchovy vede k upevňování charakteru, vytváření hodnotového žebříčku a k rozvoji dovedností a znalostí. Vzhledem k historickému vývoji skautingu v našich zemích mohou být někomu prvky skautské metody známy i z jiných neskautských organizací, ale většinou pouze jako kusy vytržené z celku bez hlubšího pochopení. Skautská metoda funguje jako celek. Její jednotlivé složky by měly být v určitém časovém úseku přítomny v každém skautském oddíle.

Skautský slib a zákon jako vyjádření životního stylu a hodnotového systému

 • pochvaly → vytváření hodnotového systému
 • individuální morálka → její tvorba
 • modrý život
 • vědomí práva a povinností
 • špatné stránky
 • Foglarův barometr tužek
 • příklad vedoucích
 • sebezdokonalování
 • aktivní přístup k životu
 • možnost volby

Učení se prostřednictvím praktických činností a her

 • stavba tábora - udělat si od začátku do konce
 • dětská klubovna
 • zapojení dětí do možných činností + zpětná vazba (dobrý výběr aktivit)
 • pokus/omyl

Týmová práce v malých skupinách (obvykle družinách) rozvíjející spolupráci, vůdčí schopnosti a odpovědnost za druhé

 • družina
 • hry ve skupinkách
 • řešení problémů
 • služba na táboře
 • učení ze zkušeností

Zájem a spoluúčast každého mladého člověka na jeho osobním rozvoji

 • 2 pohledy:
 • vůdce - průvodce světem skautů (odborky, slib, modrý život, vedení k samostatnosti, kvalifikace atd.)
 • vůdce a prázdná krabička (nalévání vědomostí do dítěte)

Symbolický rámec nabízející pro určitou věkovou skupinu výchovnou motivaci a inspiraci

 • symbolický rámec Junáka: kroj, hymna, vlajky, slavnosti, obřady apod.
 • ostatní (důležité!): etapové hry, příběhy, převleky, scénky apod.
 • aktuální náměty (film, příběh)

Pobyt a činnost v přírodě, její poznávání a ochrana

 • hry v přírodě
 • tábory
 • sbírání odpadků, různé brigády (důležité říci dítěti proč to děláme)
 • výpravy
 • třídění odpadu
 • sázení stromků
 • pozorování
 • rukodělky
 • panda
 • ekohry

Podpora mladých lidí dospělými a vzájemná spolupráce

 • formální: hierarchie, kurzy, kvalifikace
 • neformální: v rámci družiny (nováčci), vzor, společné aktivity
 • družinový systém

Služba společnosti

 • sbírkové projekty
 • výchova skautů
 • nabídka pro děti ("volný čas")
 • aktivní účast

Postupné stimulující programy

(NE: na jedné schůzce se naučíme tři uzly, na další zase tři atd.; ANO: na jedné schůzce se naučíme tři uzly, na další schůzce vyzkoušíme jejich použití, potom vyzkoušíme prakticky atd.)

 • stezka
 • odborky
 • stupně
 • vlče → skaut → rover
 • celo + etapo hry - závisí na cíli
 • roverské dlouhodobé projekty

zpět